Σελίδες

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008

Δείγματα ερωτήσεων

ΜΕΡΟΣ Β: Διδακτική της Πληροφορικής
Β1.α Πώς ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία στη σκέψη ενός μαθητή εμφανίζεται μια αντίφαση ή μια ασυμβατότητα ανάμεσα στις ιδέες του, στις αναπαραστάσεις των εννοιών που διαθέτει και στις πράξεις του;
α. εννοιολογική αλλαγή
β. γνωστική σύγκρουση
γ. διδακτική αντίφαση
δ. κοινωνικογνωστική αντιπαράθεση
Β2.α Η διδακτική τεχνική που ονομάζεται μαύρο κουτί περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: (α) εκτέλεση προγράμματος (β) παρατήρηση αποτελεσμάτων/ μηνυμάτων (γ) μελέτη κώδικα (δ) συσχέτιση εντολών με τα παρατηρήσιμα αποτελέσματα
α. ΣΩΣΤΟ
β. ΛΑΘΟΣ
Β3.α Ποια ακολουθία εντολών θα σχεδιάσει ένα κανονικό πεντάγωνο;
α. στκ επανάλαβε 5 [μπροστά 150 δεξιά 144]
β. στκ επανάλαβε 5 [μπροστά 120 δεξιά 144]
γ. στκ επανάλαβε 5 [μπροστά 120 δεξιά 45]
δ. στκ επανάλαβε 5 [μπροστά 120 δεξιά 72]
Β4.α Ποιο από τα παρακάτω δεν συνιστά εννοιολογική γνώση στον προγραμματισμό.
α. η κατανόηση των δράσεων που υλοποιούνται στο εσωτερικό του υπολογιστή κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος ή μιας διαδικασίας
β. η δεξιότητα ορθής διατύπωσης και ελέγχου της σύνταξης εμφωλευμένων δομών επιλογής
γ. η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών υπολογιστικών δομών
δ. η δεξιότητα ερμηνείας της λειτουργίας ενός τμήματος προγράμματος ή ψευδοκώδικα
ε. η δεξιότητα μετατροπής ενός διαγράμματος ροής σε πρόγραμμα ή ψευδοκώδικα
Β5.α Βασική δυσκολία των μαθητών στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου των Βάσεων Δεδομένων αποτελεί η έννοια της συσχέτισης (relation)
α. Σωστό
β. Λάθος
Β6.α Οι λεγόμενοι προγραμματιστικοί μικρόκοσμοι είναι περιβάλλοντα τα οποία:
α. προορίζονται να στηρίξουν τη διδασκαλία του προγραμματισμού αλλά και άλλων συναφών αντικειμένων.
β. χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών
γ. προορίζονται για ανάπτυξη εκπαιδευτικών μικρόκοσμων
δ. είναι προγραμματισμένοι μικρόκοσμοι, προορισμένοι να στηρίξουν πολλαπλές μαθησιακές δραστηριότητες
Β7.α Μια αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από μια διδασκαλία, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το αρχικό επίπεδο γνώσεων των μαθητών. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση αποκαλείται ___________________ .
α. προ-τελική αξιολόγηση
β. συνθετική αξιολόγηση
γ. διαγνωστική αξιολόγηση
δ. σταθμισμένη αξιολόγηση
ΜΕΡΟΣ Γ
Γ1.α Ποια επιλογή αντιστοιχεί σε ένα βασικό άξονα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού (σύμφωνα με το υλικό μελέτης της ενότητας Γ1) ;
α. κόστος προμήθειας
β. η άποψη του μαθητή
γ. η άποψη του γονέα
δ. αξιολόγηση περιεχομένου
Γ2.α Για ποιόν από τους παρακάτω άξονες αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών παρουσίασης θα χρησιμοποιούσατε το κριτήριο «το πρόγραμμα συνοδεύεται από οδηγό/ δραστηριότητες για ενσωμάτωση στο αναλυτικό πρόγραμμα»
α. Παιδαγωγικά Χαρακτηριστικά
β. Ευκολία Χρήσης/Πλοήγηση
γ. Λειτουργικά χαρακτηριστικά
δ. Βοήθεια προς τον εκπαιδευτικό
ε. Αισθητική Αξία/Παρουσίαση
Γ3.α Αν από το μενού επιλογών του Cabri επιλεγεί το εικονίδιο τότε το πρόγραμμα θα:
α. κατασκευάσει το μέσο ενός τόξου που έχει ήδη σχεδιαστεί στο περιβάλλον του Cabri
β. κατασκευάσει ένα σημείο το οποίο να ανήκει σε κάποιο γεωμετρικό αντικείμενο (ευθεία, κύκλο, τόξο κλπ)
γ. κατασκευάσει το σημείο τομής δύο γεωμετρικών αντικειμένων ( π.χ δύο ευθειών;)
Γ3.β Η εργαλειοθήκη του λογισμικού Interactive Physics περιλαμβάνει ειδικό εργαλείο για την τοποθέτηση ελατηρίων στο χώρο της προσομοίωσης
α. ΣΩΣΤΟ
β. ΛΑΘΟΣ
Γ4.α Οι μικρόκοσμοι δημιουργούν ένα __________ περιβάλλον μάθησης.
α. αλγοριθμικό
β. ανοικτό
γ. εξ αποστάσεως

πηγή: http://edu19-20.cti.gr/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=26&Itemid=239

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin