Σελίδες

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008

Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.


Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ανακοινώνει ότι από Τετάρτη 5-11-08 αρχίζουν οι διαδικασίες ένταξης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

Α΄Φάση: Εκπαιδευτές Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) (πρώην Γ.Γ.Ε.Ε.)/Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.).

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο,
από 5-11-2008 έως και 5-12-2008.

Β΄ Φάση: Εκπαιδευτές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και των φορέων παροχής υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ,
από 15-11-2008 έως και 15-12-2008.

Οι Εκπαιδευτές που έχουν απασχοληθεί και στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και στον Ο.Ο.Ε.Κ ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα της Β΄ Φάσης .

Στις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά την διάρκεια των Α΄ και Β΄ φάσεων, οι αιτούντες θα έχουν το δικαίωμα διόρθωσης ή και μεταβολής των στοιχείων της αίτησης τους, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί που θα τους δίνει το σύστημα, μέχρι την 15η του μηνός Δεκεμβρίου. Από αυτήν την ημερομηνία και έπειτα δεν θα μπορούν να επιφέρουν καμία μεταβολή στα δηλωθέντα στοιχεία μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων .

Γ΄ Φάση: Λοιποί Πολίτες, οι οποίοι πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση 4444/6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-2008) προσόντα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου 2008.

Πατήστε εδώ για την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής υποβολής

Σημειώνεται :
Μετά την 1-1-2009 το Ενιαίο Μητρώο θα είναι ανοικτό διαρκώς για την υποβολή των αιτήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπ. Απόφαση 4444/6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-2008) .

Προσοχή :
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο εντός μηνός, καλούνται οι αιτούντες να αποστείλουν τον φάκελο των δικαιολογητικών στη διεύθυνση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin